Ondernemingsgegevens


Joruca BV

Liersesteenweg 29/1

2590 Berlaar 

E-mail: info@joruca.be

Tel: 03/298.56.09

 

Ondernemingsnummer: 0811.610.282

Btw-nummer: BE 0811.610.282

RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Joruca BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 29/1, 2590 Berlaar, BTW BE 0811.610.282, RPR Antwerpen - Afdeling Mechelen, (hierna ‘Joruca BV’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Joruca BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Joruca BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Joruca BV niet. Joruca BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Joruca BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Joruca BV. Joruca BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien
een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
 

De Klant kan de producten uit de op de website weergegeven catalogus online aankopen door deze met een klik op de knop in zijn winkelmandje te plaatsen. Nadat de Klant alle gewenste producten heeft aangeduid, kan hij een overzicht van zijn winkelmandje verkrijgen en doorgaan naar de kassa. Om de bestelling te plaatsen, vult de Klant zijn gegevens in, kiest hij een leveringsoptie, een betaaloptie en accepteert hij de Algemene Voorwaarden. Hierna verkrijgt de Klant een bevestiging dat zijn bestelling geplaatst is. Deze bevestiging zal ook naar zijn opgegeven e-mailadres verzonden worden.


De Klant heeft momenteel de keuze tussen de volgende betaalwijzen (in de toekomst kunnen hier steeds nieuwe betaalwijzen bijkomen. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden in het afrekenproces

·        bancontact


Joruca
BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Tenzij anders overeengekomen, worden bestelling pas geleverd of voor afhaling beschikbaar gesteld na ontvangst van betaling door Joruca BV. 

De levering gebeurt door middel van afhaling door de Klant op het adres van Joruca BV. Bij afhaling van de goederen, gaat het risico wegens verlies of beschadiging reeds over op de Klant op het moment dat de goederen beschikbaar worden gesteld voor afhaling. De beschikbaarstelling houdt ook een bevrijding van de leveringsverplichting van Joruca BV in. 

Bestellingen moeten opgehaald worden binnen 14 dagen na beschikbaarstelling. Bij gebrek aan ophaling binnen deze termijn heeft Joruca BV het recht om de overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

Joruca BV kan ook anders overeenkomen met de Klant of uitdrukkelijk anders bepalen dat de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd worden en dit binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling. Joruca BV streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te leveren. De vermelde leveringstermijn is echter slechts een inschatting en is dan ook op geen enkele manier bindend voor Joruca BV. De exacte leveringskosten zullen berekend worden tijdens het plaatsen van de bestelling. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Joruca BV was geboden. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen 48 uur worden gemeld aan Joruca BV. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Joruca BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Joruca BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Joruca BV. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

Joruca BV

Liersesteenweg 29/1

2590 Berlaar

E-mail: info@joruca.be

via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onmiddellijk, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Joruca BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Joruca BV, Liersesteenweg 29/1, 2590 Berlaar. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant kan de overeenkomst niet herroepen wanneer het volgende goederen betreft:

-        Goederen die volgens de specificaties van de Klant vervaardigd zijn.

-        Goederen die duidelijk voor de Klant bestemd zijn. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Joruca BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De verschuldigde schadevergoeding bedraagt 25% van de oorspronkelijke waarde van de goederen, onverminderd het recht van Joruca BV om hogere schade te bewijzen. Naast de schadevergoeding voor waardevermindering, zal de Klant aan Joruca BV ook 50 euro administratieve kosten verschuldigd zijn om het product in orde te brengen voor herverkoop. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Joruca BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Joruca BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Joruca BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Joruca BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

Joruca BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Joruca BV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Joruca BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Joruca BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Deze garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst

Joruca BV is bereikbaar op het telefoonnummer 03/298.56.09, via e-mail op info@joruca.be of per post op Liersesteenweg 29/1, 2590 Berlaar. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Joruca BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Joruca BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Joruca BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Joruca BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Alle geschillen omtrent overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen. 

Wij gebruiken cookies. Meer weten?